forside.jpg (328100 bytes)
Startside
Betænkning
Kommisorium
Udvalg
Rapporter & notater
Yderligere oplysninger
Links
 

uk-wave.gif (1927 bytes)

English version

NYTTEKST(kopi).jpg (3685 bytes)

vertikalstreg.jpg (2773 bytes)

Udvalgets nedsættelse og kommissorium

Baggrunden for udvalgets nedsættelse

By- og boligministeren afgav februar 1999 en bypolitisk redegørelse til Folketinget på regeringens vegne.

I redegørelsen defineres bypolitik som en helhedsorienteret politik, der er rettet mod en konkret by eller et konkret byområde. Byens fysiske rum - og de mennesker, der bor og arbejder i det - er omdrejningspunktet for bypolitik.

Bypolitikken tager - ifølge redegørelsen - fat om helheden. Det vil sige alle de forhold inden for en konkret by, som er nødvendige for at realisere de for byudviklingen opstillede mål. Bypolitikken omfatter således erhvervsforhold, sociale forhold, bygnings- og boligforhold, byplanmæssige forhold, trafik, miljø, energiforsyning, kultur m.v.

Den bypolitiske redegørelse skitserer en handlingsplan med fem forskellige indsatsområder. Det ene handler om gunstige erhvervsbetingelser - øget aktivitet og beskæftigelse. Det forudsættes i redegørelsen, at der nedsættes et bredt sammensat udvalg, hvis arbejde skal munde ud i forslag og anbefalinger til nye konkrete initiativer, lovændringer m.v.

På den baggrund nedsatte by- og boligministeren i juni 1999 et Erhvervs- og Bypolitisk Udvalg.

Udvalgets kommissorium

Erhvervs- og Bypolitisk Udvalg skal afdække barrierer for en gunstig erhvervsudvikling i forhold til de i redegørelsen opstillede bypolitiske målsætninger. Udvalget skal herudover vurdere mulighederne for en hensigtsmæssig erhvervslokalisering i byerne - også under hensyntagen til den forventede udvikling med oprettelse af flere servicerettede virksomheder. Formålet med udvalgets arbejde er overordnet at komme med forslag til at styrke en bæredygtig erhvervsudvikling i byerne.

Udvalget skal endvidere:

 • kortlægge rammebetingelser, som er relevante særligt for erhverv i nye og ældre byområder, og som vedrører erhvervsplacering og adgang til infrastruktur, samt vurdere om der i denne sammenhæng er barrierer for en bæredygtig erhvervsudvikling og beskæftigelse,
 • vurdere aktuelle tendenser i erhvervsudviklingen for udvalgte virksomhedstyper i byerne, herunder IT-teknologiens betydning, miljøpåvirkning m.v. Udvalget skal på denne baggrund vurdere udvalgte virksomhedstypers fremtidige karakter, deres lokaliseringsønsker og behov - herunder barrierer for gunstig erhvervsudvikling, deres miljøbelastning og mulighed for at blive integreret med andre byfunktioner,
 • vurdere hvordan bypolitikken ud fra målsætninger om vækst, bæredygtighed og sammenhængende byudvikling kan medvirke til at fastholde og forbedre rammebetingelserne for handel, erhverv og investeringer i byerne,
 • overveje hvordan erhvervsudbygningen kan bidrage til en bypolitik, som blandt andet lægger vægt på en bæredygtig byplanlægning med lokaliseringer, som reducerer transportarbejdet og fremmer kollektiv transport,
 • vurdere erhvervsrummeligheden i de foreliggende region- og kommuneplaner, herunder byggemulighederne i eksisterende byområder, blandt andet ældre erhvervs- og havneområder,
 • udpege eksisterende erhvervspolitiske instrumenter af særlig relevans for erhverv i en bypolitisk sammenhæng samt
 • overveje behovet for og fremlægge konkrete forslag til nye virkemidler, lovændringer m.m.

Kommissoriet henviser desuden til de seneste initiativer med bypolitisk sigte inden for By- og Boligministeriet, Miljø- og Energiministeriet og Erhvervsministeriet:

 • By- og Boligministeriet: Regeringens Bypolitiske Redegørelse og "Fremtidens By - Bypolitisk Perspektiv- og Handlingsplan" (februar 1999).
 • Miljø- og Energiministeriet: Forslag til Landsplanredegørelse 1999 (april 1999). Den endelige Landsplanredegørelse forelå marts 2000.
 • Erhvervsministeriet: Erhvervspolitisk Redegørelse 1998.
  Efterfølgende er udkommet Erhvervspolitisk Redegørelse 1999 (november 1999).
Til toppen af dokumentet